CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Klub Pasjonatów Klocków Lego

KLUB LEGO
Celem zajęć jest budowa prostych i zaawansowanych konstrukcji i budowli.

Powstające podczas zajęć modele kreują nie tylko doskonałą bazę do zabawy, ale stanowią ważny element rozwoju edukacyjnego dla dzieci. Dzieci uczą się najefektywniej poprzez aktywności, które angażują ich ciekawość i kreatywność. Budowa modeli generuje szereg zadań do rozwiązania, pomaga dzieciom zrozumieć jak i dlaczego coś działa. A wszystko to w formie zabawy, współpracy, bez konieczności rywalizacji.
Cele główne

 • wprowadzenie do zasad inżynierii i architektury
 • odkrywanie matematycznych i naukowych zależności
 • ogólny wzrost wiedzy poprzez dyskusje związane z budową konkretnych modeli
 • rozwój takich zachowań społecznych i emocjonalnych jak: cierpliwość, praca w zespole, wzajemna komunikacja w trakcie realizacji zadań
 • wzmocnienie samooceny poprzez rozwiązywanie problemów i realizację zadań
 • wykorzystywanie wielu sposobów uczenia się wykorzystując zaangażowanie wizualne, kinestetyczne oraz słuchowe
 • nauka ważnych zachowań związanych z organizacją czasu i miejsca zajęć oraz podążaniem za instrukcjami prowadzącego zajęcia
 • pobudzać i wzmacniać ciekawość otaczającego świata
 • kształcenie twórczego myślenia
 • kształcenie wyobraźni przestrzennej
 • rozwijanie zdolności manualnych

Cele szczegółowe
Dziecko:

 • bierze aktywny udział w zajęciach
 • zadaje pytania i wyciąga wnioski z przebiegu budowy modeli
 • prezentuje własny punkt widzenia i bierze pod uwagę poglądy i pomysły innych kolegów
 • zna zasady bezpiecznego zachowania podczas zajęć
 • bezpiecznie postępuje podczas zajęć
 • buduje modele na zadany temat
 • buduje modele według własnych pomysłów
 • bawi się w grupie zbudowanymi modelami
 • współdziała w zespole podczas budowy dużego modelu

Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.