CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Zajęcia dodatkowe

Terapia logopedyczna


Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa.

 


Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań.

Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesów w szkole.

Pod koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje się poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków, swobody posługiwania się mową.

Często jednak u dzieci w tym okresie występują zaburzenia mowy, to też powinno się możliwie wcześnie rozpocząć świadome jej usprawnianie oraz korygowanie wszelkich zaburzeń.

Normą rozwojową jest, jeśli dziecko w wieku:

  • 3 lat – porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski
  • (p, pi, b, bi, m,mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ś, ź, ć, dź, j, k, ki, g, gi, h);
  • 4 lat – wymawia s, z, c, dz;
  • 5,6 lat – wymawia sz, ż, cz, dż, r;
  • 7 lat – ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

W naszym przedszkolu istnieje mozliwośc udziału w zajęciach logopedycznych, które odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia te są prowadzone w ramach współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną TERAPEUCIK z Człuchowa. Logopeda z poradni dla wygody dzieci i rodziców prowadzi grupowe zajęca dla przedszkolaków na terenie naszej placówki. Na wniosek rodziców biorą w nich udział dzieci, które zostały zakwalifikowana na podstawie bezpłatnych przesiewowych badań logopedycznych przeprowadzonych na początku roku szkolnego.

Zajęcia są płatne.

Zajęcia prowadzą : Pani Katarzyna Stosik oraz Barbara Mężykowska
   

Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.