CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Rewalidacja

W przedszkolu MOTYLEK

 

dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności. 

 
Aby zajęcia były zorganizowane w pełni dla określonego dziecka orzeczenie takie musi być przedstawione dyrekcji placówki do końca września danego roku.

Rewalidacja to działania, które przy zastosowaniu specjalnych metod i środków umożliwiaj osobie niepełnosprawnej jak najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny.
Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu.


Główne założenia i kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to: 

  • maksymalne rozwijanie, usprawnianie, wzmacnianie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone
  • optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych
  • kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie
  • stymulowanie rozwoju

W naszym przedszkolu dzieci biorą udział w następujących zajęciach rewalidacyjnych:

  • zajęcia logopedyczne – dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym z wadami wymowy;
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla dzieci z trudnościami w pisaniu, liczeniu oraz z zaburzoną percepcją słuchowo – wzrokową;
  • zajęcia z psychologiem – dla dzieci z zaburzoną sferą społeczną
  • zajęcia rehabilitacyjne – usprawniające sferę ruchową

 

Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć.


Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.